← Tüm Blog Yazıları

100 Yıllık Lokomotif KOBİ’ler

Dünya ekonomisi on yıllar içerisinde büyük değişimler geçirmiş ve eski dönemin hantal büyük işletmelerinin yerini küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) almaya başlamıştır. Ülkemizin ekonomik gelişmesi için de son derece önemli olan KOBİ’ler, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren desteklenmiş ve Türkiyenin kalkınmasında kilit rol oynamıştır. Özellikle 60lı yıllardan sonra verilen desteklerin hızlanmasıyla Türkiye ekonomisi bugünkü büyüklüğüne ulaşmıştır.

100 Yıllık Lokomotif KOBİ’ler

Tarihsel açıdan bakıldığında Türkiyede KOBİ’lerin gelişimi her ne kadar Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanıyor olsa bile beklenen gelişim Birinci ve İkinci Planlama dönemleriyle birlikte olmuştur. Dünya ekonomisinde yükselen yıldız olan KOBİ’leri kalkındırma süreci Türkiyede 1930lu yıllarda devlet bankalarının teşvikleriyle başlayıp 1960lı yıllardaki düzenlemelerden sonra hız kazanmıştır. Ardından ülkedeki Türk esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicinin örgütlenmesi çabaları zamanla meyvelerini vermeye başlamıştır. Böylece, Türkiyedeki KOBİ’lerin sayısında artış olmuş, bunların ülke ekonomisine katkıları da artmıştır.

 

Türkiyede 1963 ve sonrasında yapılmaya başlanmış olan planlı kalkınma hamleleri, devletin ekonomideki ağırlığını özel sektöre verilen teşviklerle azaltmaya başlaması ile KOBİ’lerin de önünün açılmasını sağlamıştır. Bu dönem ve sonrasında alınan kararlar, Türkiyede piyasa ekonomisinin gelişimine hız vermiş, küçük sanayicilere verilen destekler ile sınırlı şekilde de olsa KOBİ’lerin gelişimi teşvik edilmiştir. Bu dönemde mali desteğin yanı sıra teknolojik, idari ve danışmanlık destekleri de verilmeye başlanmıştır.

 

Osmanlı’daki Ahi teşkilatları ve sonrasında Lonca teşkilatları ile temelleri atılmış olan KOBİ’ler, günümüzde hem Türkiye için hem de tüm dünya için ekonominin en önemli yapı taşını oluşturmaktadır. KOBİ’lerin günümüz ekonomilerinde sahip olduğu oransal büyüklük bir yana, istihdam, katma değer, yatırım ve ihracat içindeki payları da gitgide artmaktadır. Dünyadaki mevcut ekonomilere bakıldığında, işletmelerin neredeyse %95-99unun KOBİ’lerden oluştuğu ve istihdamın %40 ile 80ini küçük ve orta ölçekli işletmelerin sağladığı görülmektedir. GSMHnin %30-70ini, yatırımların %30-60’ını ve ihracatın %10-40’ını KOBİ’lere ait olduğu bilinmektedir. Bu açıdan KOBİ’ler ekonomik ve toplumsal düzenin bel kemiğini oluşturmaktadır. Ülkemiz açısından da bu değerler dünya ortalamasına yakın bir yerdedir.

 

Ülkemiz ekonomisi ve kalkınması için KOBİ’lerin önemi son derece büyüktür. Bu nedenle ve bu bilinçle, Cumhuriyetimizin 100. yılında, bir asırlık mücadelemizde KOBİ’lerimizin yanında olmaya ve işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu dijitalleşmeyi destekleyecek ve onları hem ekonominin büyükleriyle hem de tüm dünya ile yarışabilecek hale getireceğiz.

 

100. yıla yakışır bir şekilde…

 


Hantal programından vazgeçmeye ne dersin?
Hemen ücretsiz başla.